Şahsy maglumatlary işlemek syýasaty

 1. Umumy düzgünler

Şu şahsy maglumatlary işlemek syýasaty “Şahsy maglumatlar hakynda” 27.07.2006 ý. senesindäki talaplaryna laýyklykda düzüldi (mundan beýläk “Şahsy maglumatlar kanuny” atlandyrylýar) we Ökde Freelance (mundan beýläk “Operator” atlandyrylýar) tarapyndan alnan şahsy maglumatlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin şahsy maglumatlary işlemegiň tertibini kesgitleýär.

 1. Operator öz işiniň iň möhüm maksady we şerti hökmünde adamyň we raýatyň şahsy maglumatlaryny işlemekde onuň hukuklaryny we azatlyklaryny berjaý etmegi, şol sanda şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini, şahsy we maşgala syrlaryny goramagy kesgitleýär.
  1. Şu Operatoryň şahsy maglumatlary işlemek syýasaty (mundan beýläk “Syýasat” atlandyrylýar) Operatoryň https://okde.com.tm web-saýtyna girýän adamlar barada alyp biljek ähli maglumatlaryna degişlidir.
 • Syýasatda ulanylýan esasy düşünjeler
  • Şahsy maglumatlary awtomatiki usulda işlemek – hasaplaýyş tehnikasynyň serişdelerini ulanmak arkaly şahsy maglumatlary işlemek.
  • Şahsy maglumatlary blokirlemek – şahsy maglumatlary işlemegiň wagtlaýyn togtadylmagy (şahsy maglumatlary anyklamak üçin işlemek zerur bolmadyk ýagdaýlardan başga).
  • Web-saýt – https://okde.com.tm ulgam salgysy boýunça internetde elýeterliligini üpjün edýän grafiki we informasion materiallarynyň toplumy, şeýle hem EHM üçin programmalary we maglumat binýatlar.
  • Şahsy maglumatlaryň informasion ulgamy – maglumat binýatlarynda bar bolan we maglumat tehnologiýalary we tehniki serişdeleri arkaly işlemegi üpjün edýän şahsy maglumatlaryň jemi.
  • Şahsy maglumatlaryň şahsyýetligini ýitirmek – goşmaça maglumatlary ulanmazdan, şahsy maglumatlaryň anyk Ulanyja ýa-da şahsy maglumatlaryň gaýry subýektine degişliligini kesgitlemek mümkin bolmadyk hereketler.
  • Şahsy maglumatlary işlemek – awtomatlaşdyrmak serişdelerini ulanmak bilen ýa-da şeýle serişdeleri ulanmazdan şahsy maglumatlar bilen amala aşyrylýan islendik hereket (amal) ýa-da hereketleriň (amallaryň) jemi, şol sanda ýygnamak, ýazga almak, ulgamlaşdyrmak, toplamak, saklamak, anyklamak (täzelemek, üýtgetmek), çykarmak, ulanmak, geçirmek (ýaýratmak, bermek, elýeterlilik), şahsyýetligini ýitirmek, blokirlemek, ýok etmek, şahsy maglumatlary ýok etmek.
  • Operator – şahsy maglumatlaryň işlenmegini guraýan we (ýa-da) işleýän özbaşdak ýa-da beýleki şahslar bilen bilelikde işleýän, şeýle hem şahsy maglumatlary işlemegiň maksatlaryny, işlemäge degişli şahsy maglumatlaryň düzümini, şahsy maglumatlar bilen amala asyrylýan hereketeri (amallary) kesgitleýän döwlet edarasy, munisipal edarasy, ýuridiki ýa-da fiziki şahsy.
  • Şahsy maglumatlar – https://okde.com.tm web-saýtynyň belli bir ýa-da kesgitlenýän Ulanyjysyna gönüden-göni ýa-da gytaklaýyn degişli islendik maglumatlar.
  • Şahsy maglumatlaryň subýekti tarapyndan ýaýratmak üçin rugsat edilýän şahsy maglumatlar – şahsy maglumatlaryň subýekti tarapyndan şahsy maglumatlaryny işlemäge razylygy bermek arkaly elýeterliligi çäklendirilmedik adamlat toparyna üpjün edilýän şahsy maglumatlaryň ýaýradylmagy üçin şahsy maglumatlaryň işlenmegine Şahsy maglumatlar hakynda kanunda göz öňünde tutulan tertipde ýaýratmak üçin bellenilen tertipde rugsat berlen şahsy maglumatlary (mundan beýläk – ýaýratmak üçin rugsat berlen şahsy maglumatlar).
  • Şahsy maglumatlary bermek – belli bir adama ýa-da belli bir topara şahsy maglumatlary aýan etmäge gönükdirilen hereketler.
  • Şahsy maglumatlary ýaýratmak – şahsy maglumatlary näbelli adamlat toparyna aýan etmäge (şahsy maglumatlary geçirmek) ýa-da çäklendirilmedik adamlar topary bilen tanyşdyrmaga, şol sanda köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde aýan edilmäge, informasion-telekommunikasion ulgamlarynda ýerleşdirmäge ýa-da başga ýollar bilen şahsy maglumatlara elýeterliligi bermäge gönükdirilen islendik hereketler.
  • Şahsy maglumatlaryň transserhet taýdan geçirilmegi – şahsy maglumatlaryň daşary ýurt döwletiniň çägine daşary ýurt döwletiniň hökümet edarasyna, daşary ýurtly fiziki şahsyna ýa-da daşary ýurtly ýuridiki şahsyna geçirilmegi.
  • Şahsy maglumatlaryň ýok edilmegi – şahsy maglumatlaryň iformasion ulgamynda şahsy maglumatlaryň mazmunyny mundan beýläk dikeltmegiň mümkinçiligi bolmazdan, şahsy maglumatlaryň gaýtarylmasyz ýok edilmegi we we (ýa-da) şahsy maglumatlaryň material göterijileriniň ýok edilmegi babatynda islendik hereketlet.
 • Operatoryň esasy hukuklary we borçnamalary
  • Operatoryň şu aşakdakylara hukugy bar:
 • Şahsy maglumatlaryň subýektinden ygtybarly maglumatlary we / ýa-da şahsy maglumatlary öz içine alýan resminamalary almak;
 • Şahsy maglumatlaryň subýekti tarapyndan şahsy maglumatlary işlemäge razylygy yzyna alynýan bolsa, Şahsy maglumatlar hakynda kanunynda görkezilen esaslar boýunça şahsy maglumatlaryň subýektiniň razylygy bolmazdan, Operator şahsy maglumatlary işlemegi dowam etdirmäge haklydyr;
 • Şahsy maglumatlar hakynda kanunynda ýa-da beýleki federal kanunlarda başgaça düzgün göz öňünde tutulmadyk bolsa, Şahsy maglumatlar hakynda kanunynda göz öňünde tutulan borçnamalaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin zerur we ýeterlikli çäreleriň düzümini we sanawyny özbaşdak kesgitlemek.
  • Operator şu aşakdakylara borçlanýar:
 • Şahsy maglumatlaryň subýektiniň haýyşy boýunça şahsy maglumatlary işlemek bilen baglanyşykly maglumatlary bermek;
 • Şahsy maglumatlaryň işlenmegini Tü hereket edýän kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde guramak;
 • Şahsy maglumatlar hakynda kanunynyň talaplaryna laýyklykda şahsy maglumatlaryň subýektlerinde we olaryň kanuny wekillerinden haýyşlara we soraglara jogap bermek;
 • Şahsy maglumatlaryň subýektleriniň hukuklaryny goramak üçin ygtyýarly edaranyň talabyny alan gününden başlap 30 günüň dowamynda zerur maglumatlary habar bermek;
 • Şahsy maglumatlary işlemek bilen baglanyşykly şu Syýasata çäklendirilmedik elýeterliligi çap etmek ýa-da başgaça üpjün etmek;
 • Şahsy maglumatlary birugsat ýa-da tötänleýin elýeterlilikden, ýok etmekden, üýtgetmekden, blokirlemekden, göçürmekden, bermekden, ýaýratmakdan, şeýle hem şahsy maglumatlar bilen baglanyşykly beýleki bikanun hereketlerden goramak üçin hukuk, guramaçylyk we tehniki çäreleri amala aşyrmak;
 • Şahsy maglumatlary hakynda kanunda göz öňünde tutulan tertipde we ýagdaýlarda şahsy maglumatlaryň geçirilmegini (ýaýradylmagyny, berilmegini, elýeterliligini) bes etmek, şahsy maglumatlary işlemegi bes etmek we olary ýok etmek;
 • Şahsy maglumatlar hakynda kanunda göz öňünde tutulan beýleki borçnamalary ýerine ýetirmek.
 • Şahsy maglumatlaryň subýektleriniň esasy hukuklary we borçnamalary
  • Şahsy maglumatlar subýektleri şu aşakdakylara haklydyr:
 • Kanunlarda göz öňünde tutulan ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda şahsy maglumatlarynyň işlenmegi bilen baglanyşykly maglumatlary almak. Maglumatlar şahsy maglumatlaryň subýekti tarapyndan Operatora elýeterli görnüşde berilýär we şular ýaly şahsy maglumatlary açmak üçin kanuny esaslar bolmasa, şahsy maglumatlaryň beýleki subýektlerine degişli şahsy maglumatlar bolmaly däldir. Maglumatlaryň sanawy we ony almagyň tertibi Şahsy maglumatlar hakynda kanuny bilen kesgitlenýär;
 • Şahsy maglumatlar doly däl, könelen, takyk däl, bikanun alnan ýa-da kesgitlenen maksat üçin işlemegi zerur bolmasa, Operatordan şahsy maglumatlaryny takyklamagy, blokirlemegi ýa-da ýok etmegini, şeýle hem öz hukuklaryny goramak üçin kanun tarapyndan göz öňünde tutulan çäreleri amala aşyrmagyny talap etmek;
 • Harytlar, işler we hyzmatlar bazarynda ilerletmek maksady bilen şahsy maglumatlary işlemekde deslapky razylygy bermek şertini öňe sürmek;
 • Şahsy maglumatlaryň işlenmegine razylygy yzyna almak;
 • Şahsy maglumatlary işlemekde Operatoryň bikanun hereketleri ýa-da hereketsizligi üçin şahsy maglumatlaryň subýektleriniň hukuklaryny goramak üçin ygtyýarly edara ýa-da kazyýete ýüz tutmak;
 • Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki hukuklary amala aşyrmak.
  • Şahsy maglumatlaryň subýektleri şu aşakdakylara borçlanýar:
 • Operatory özi barada ygtybarly maglumatlar bilen üpjün etmek;
 • Şahsy maglumatlaryny takyklamak (täzelemek, üýtgetmek) barada Operatora habar bermek.
  • Operatora özi barada nädogry maglumatlary ýa-da şahsy maglumatlaryň başga bir subýektiniň razylygy bolmazdan, onuň maglumatlaryny beren şahslar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýär.
 • Operator Ulanyjynyň şu aşakdaky şahsy maglumatlaryny işläp biler:
  • Familiýasy, ady, atasynyň ady.
  • Elektron salgysy.
  • Telefon belgileri
  • Doglan ýyly, aýy, senesi we ýeri.
  • Şeýle hem saýtda internet-statistika hyzmatlary arkaly (“Yandex Metrica” we “Google Analytics” we başgalar), gelýän adamlar (şol sanda “cookie” faýllary) barada şahsyýetligini ýitiren maglumatlaryň ýygnamagy we işlenmegi geçirilýär.
  • Syýasatyň beýanyndaky ýokarda agzalan maglumatlar Şahsy maglumatlar umumy düşünjesi bilen birleşdirilýär.
  • Jyns, millet, syýasy garaýyşlar, dini ýa-da pelsepe ynançlary, şahsy durmuş bilen baglanyşykly şahsy maglumatlaryň aýratyn toparlaryny işlemek Operator tarapyndan amala aşyrylmaýar.
  • Şahsy maglumatlar hakynda kanunyň 1-nji bölüminiň 10-njy maddasynda görkezilen şahsy maglumatlaryň aýratyn toparlaryndan ýaýratmak üçin rugsat berlen şahsy maglumatlaryň işlenmegi Şahsy maglumatlar hakynda kanunyň 10.1 maddasynda göz öňünde tutulan gadaganlyklar we şertler berjaý edilen ýagdaýynda rugsat berilýär.
  • Ulanyjynyň ýaýratmak üçin rugsat edilen şahsy maglumatlary işlemäge razylygy, şahsy maglumatlarynyň işlenmegine berlen beýleki razylykdan çenli aýratyn resmileşdirilýär. Bu ýagdaýda, hususan-da, Şahsy maglumatlar hakynda kanunyň 10.1. maddasynda göz öňünde tutulan şertler berjaý edilýär. Şeýle razylygyň mazmunyna bildirilýän talaplar şahsy maglumatlaryň subýektleriniň hukuklaryny goramak boýunça ygtyýarly edara tarapyndan kesgitlenilýär.
   • Ýaýratmak üçin rugsat edilen şahsy maglumatlaryň işlenmegine razylyk Ulanyjy tarapyndan göni Operatora berilýär.
   • Operator Ulanyjynyň görkezilen razylygyny alan pursatyndan başlap, üç iş gününden gijä galman, işlemegiň şertleri, ýaýratmaga rugsat berlen şahsy maglumatlaryň çäklendirilmedik adamlar topary tarapyndan işlenmegi üçin gadaganlyklaryň we şertleriň bolmagy barada maglumat çap etmeli.
   • Şahsy maglumatlaryň subýekti tarapyndan ýaýradylmaga rugsat edilen şahsy maglumatlaryň geçirilmegi (ýaýradylmagy, berilmegi, elýeterliligi) şahsy maglumatlaryň subýektiniň haýyşy boýunça islendik wagt bes edilmelidir. Bu talap şahsy maglumatlaryň subýektiniň familiýasyny, adyny, atasynyň adyny (bar bolsa), aragatnaşyk maglumatlaryny (telefon belgisi, elektron salgysy ýa-da poçta salgysy), şeýle hem işlenmegi bes edilmäge degişli şahsy maglumatlaryň sanawyny öz içine almalydyr. Şu talapda görkezilen şahsy maglumatlar diňe iberilen Operator tarapyndan işlenip bilner.
   • Şahsy maglumatlaryň işlenmegi bilen baglanyşykly şu Syýasatyň 5.9.3 bendinde görkezilen talabyň Operator tarapyndan alynmagyndan soň ýaýratmak üçin rugsat berlen şahsy maglumatlary işlemäge razylyk öz hereketini bes edýär.
 • Şahsy maglumatlary işlemegiň ýörelgeleri
  • Şahsy maglumatlary işlemek kanuny we adalatly esasda amala aşyrylýar.
  • Şahsy maglumatlary işlemek anyk, deslapdan kesgitlenen we kanuny maksatlara ýetmek bilen çäklenýär. Şahsy maglumatlary ýygnamak maksatlaryna laýyk gelmeýän şahsy maglumatlary işlemäge rugsat berilmeýär.
  • Işlemek maksady biri-birine laýyk gelmeýän şahsy maglumatlary öz içine alýan maglumat binýatlaryny birleşdirmäge rugsat berilmeýär,.
  • Diňe işlemegiň maksatlaryna laýyk gelýän şahsy maglumatlar işlenilmäge degişlidir.
  • Işlenilýän şahsy maglumatlaryň mazmuny we göwrümi işlemegiň kesgitlenen maksatlaryna laýyk gelýär. Işlenen şahsy maglumatlaryň işlenmeginiň kesgitlenen işlemek maksatlaryna görä artykmaçlygyna ýol berilmeýär.
  • Şahsy maglumatlary işlenende, şahsy maglumatlaryň takyklygy, olaryň ýeterlikligi, zerur ýagdaýlarda, şahsy maglumatlary işlemegiň maksatlary bilen wajyplygy üpjün edilýär. Operator zerur çäreleri kabul edýär we / ýa-da doly däl ýa-da takyk däl maglumatlary ýok etmek ýa-da takykamak üçin olaryň kabul edilmegini üpjün edýär.
  • Şahsy maglumatlary saklamak şahsy maglumatlaryň subýektini kesgitlemäge mümkinçilik berýän görnüşde amala aşyrylýar, şahsy maglumatlary saklamagyň möhleti federal kanun, şertnama (onuň tarapy, peýdany alyjy ýa-da kepil adam hökmünde şahsy maglumatlaryň subýekti bolmaly) bilen kesgitlenmedik bolsa, şahsy maglumatlary işlemegiň maksatlary boýunça talap edilýän möhletden artyk möhletde saklanylmaly däldir. Işlenýän şahsy maglumatlar işlemek maksatlaryna ýetilende ýa-da federal kanunda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, bu maksatlara ýetmek zerurlygy ýitirilen ýagdaýynda ýok edilýär ýa-da şahsyýetligini ýitirýär.
 • Şahsy maglumatlary işlemegiň maksatlary
  • Ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny işlemegiň maksady:
 • Elektron hatlary ibermek arkaly Ulanyja habar bermek;
 • Raýat-hukuk şertnamalaryny baglaşmak, ýerine ýetirmek we bes etmek;
 • Ulanyja https://okde.com.tm web-saýtyndaky hyzmatlara, maglumatlara we / ýa-da materiallara elýeterliligi bermek.
  • Şeýle hem Operator täze önümler we hyzmatlar, ýörite teklipler we dürli wakalar barada Ulanyja habarnamalaryny ibermäge haklydyr. Ulanyjy “Täze önümler we hyzmatlar we ýörite teklipler barada habarnamalardan ýüz öwürmek” belligi bilen info@okde.ru elektron salgysyna Operatora hat ibermek bilen maglumat habarlaryny almakdan islendik wagtda ýüz öwrüp biler.
  • Internet-statistika hyzmatlaryndan peýdalanmak bilen toplanan Ulanyjylaryň şahsyýetligini ýitiren maglumatlary saýtda Ulanyjylaryň hereketleri barada maglumatlary ýygnamak, saýtyň hilini we mazmunyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.
 • Şahsy maglumatlary işlemegiň hukuk esaslary
  • Operator tarapyndan şahsy maglumatlary işlemegiň hukuk esaslary şu aşakdakylar:
 • Operator we şahsy maglumatlaryň subýekti arasynda baglaşylan şertnamalar;
 • Şahsy maglumatlary goramak babatynda federal kanunlar, gaýry hukuk-kadalaşdyryjy namalar;
 • Ulanyjylaryň şahsy maglumatlaryny işlemäge, ýaýratmaga rugsat berlen şahsy maglumatlary işlemäge razylygy.
  • Operator Ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny diňe https://okde.com.tm web-saýtynda ýerleşýän ýörite görnüşlerini ýa-da elektron poçta arkaly Operatora Ulanyjy tarapyndan özbaşdak dolduran we / ýa-da iberen ýagdaýynda, işlemegini amala aşyrýar. Degişli görnüşleri doldurmak we / ýa-da şahsy maglumatlaryny Operatora ibermek bilen, Ulanyjy şu Syýasat bilen razylygyny beýan edýär.
  • Ulanyjynyň brauzerindäki sazlamalarynda (“cookie” faýllaryny saklamak we JavaScript tehnologiýasyny ulanmak goşulýar) rugsat berlen ýagdaýynda, Operator Ulanyjy hakda şahsyýetligini ýitiren maglumatlary işleýär.
  • Şahsy maglumatlaryň subýekti şahsy maglumatlaryň berilmegi barada özbaşdak karar berýär we erkin, öz erk-islegi we bähbidi üçin razylyk berýär.
 • Şahsy maglumatlary işlemegiň şertleri
  • Şahsy maglumatlary işlemek şahsy maglumatlaryň işlenmegine şahsy maglumatlaryň subýektiniň razylygy bilen amala aşyrylýar.
  • Şahsy maglumatlary işlemek Türkmenistanyň halkara şertnamasy ýa-da kanun tarapyndan göz öňünde tutulan maksatlara ýetmek üçin, Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan operatoryň üstüne ýüklän wezipelerini, ygtyýarlyklaryny we borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin zerurdyr.
  • Şahsy maglumatlaryň işlenmegi adalatlylyk, kazyýet namasynyň ýerine ýetirilmegi, başga bir guramanyň ýa-da wezipeli şahsyň Türkmenistanyň ýerine ýetiriş amallary baradaky kanunçylygyna laýyklykda ýerine ýetirilmegi üçin zerurdyr.
  • Şahsy maglumatlary işlemek şertnamanyň (onuň tarapy, peýdany alyjy ýa-da kepil adam hökmünde şahsy maglumatlaryň subýekti bolmaly) ýerine ýetirilmegi, şeýle hem şahsy maglumatlaryň subýektiniň başlangyjy boýunça şertnamany baglaşmak üçin ýa-da şahsy maglumatlaryň subýektiniň peýdany alyjy ýa-da kepil adam hökmünde boljak şertnamasyny baglaşmak üçin zerurdyr.
  • Şahsy maglumatlary işlemek operatoryň ýa-da üçünji taraplaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini amala aşyrmak ýa-da şahsy maglumatlaryň subýektiniň hukuklaryny we azatlyklaryny bozmazlyk şerti bilen sosial taýdan möhüm maksatlara ýetmek üçin zerurdyr.
  • Şahsy maglumatlaryň subýekti ýa-da onuň haýyşy boýunça  çäklendirilmedik adamlar toparyna berilýän elýeterlilik bilen şahsy maglumatlary işlemek amala aşyrylýar. (mundan beýläk – köpçülige açyk şahsy maglumatlar)
  • Kanuna laýyklykda çap edilmäge ýa-da hökmany aýan edilmäge degişli şahsy maglumatlary işlemek amala aşyrylýar.
 1. Şahsy maglumatlary ýygnamagyň, saklamagyň, geçirmegiň we işlemegiň beýleki görnüşlerini amala aşyrmagyň tertibi

Operator tarapyndan işlenilýän şahsy maglumatlaryň howpsuzlygy, şahsy maglumatlary goramak babatynda hereket edýän kanunçylygyň talaplaryny doly möçberde ýerine ýetirmek üçin zerur bolan hukuk, guramaçylyk we tehniki çäreleri durmuşa geçirmek arkaly üpjün edilýär.

 1. Operator şahsy maglumatlaryň saklanylmagyny üpjün edýär we ygtýyarlylygy bolmadyk şahslaryň şahsy maglumatlaryna elýeterliligini aradan aýyrmak üçin ähli çäreleri görýär.
  1. Ulanyjynyň şahsy maglumatlary hereket edýän kanunçylygyň ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly ýagdaýlardan ýa-da şahsy maglumatlaryň subýekti tarapyndan raýat-hukuk şertnamasynyň borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin üçünji tarapa maglumat bermäge razylyk beren ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda hiç haçan we hiç hili şertlerde üçünji taraplara geçirilmeli däldir.
  1. Şahsy maglumatlarda takyk däl ýagdaýlar ýüze çykan ýagdaýynda, Ulanyjy “Şahsy maglumatlary täzelemek” belligi bilen Operatoryň info@okde.ru elektron salgysyna habarnama ibermek arkaly olary özbaşdak täzeläp biler.
  1. Şahsy maglumatlary işlemegiň möhleti şertnamada ýa-da hereket edýän kanunçylykda başga möhlet göz öňünde tutulmadyk bolsa, şahsy maglumatlaryň ýygnan maksatlaryna ýetmek bilen kesgitlenýär.

Elektron poçta arkaly Operatoryň info@okde.ru elektron salgysyna “Şahsy maglumatlaryň işlenilmegine razylygy yzyna çagyrmak” belligi bilen habarnamany ibermek arkaly Ulanyjy islendik wagtda şahsy maglumatlaryň işlenilmegine bolan razylygyny ýatyryp biler.

 1. Üçünji tarapyň hyzmatlary tarapyndan, şol sanda töleg ulgamlary, aragatnaşyk we beýleki hyzmat getirijileri bilen toplanan ähli maglumatlar Ulanyjy şertnamasyna we Gizlinlik syýasatyna laýyklykda görkezilen şahslar (Operatorlar) tarapyndan saklanýar we işlenýär. Şahsy maglumatlaryň subýekti we / ýa-da Ulanyjy görkezilen resminamalar bilen wagtynda özbaşdak tanyşmaga borçludyr. Operator üçünji taraplaryň, şol sanda şu maddada görkezilen hyzmatlary getirijileriň hereketleri üçin jogapkärçilik çekmeýär.
  1. Şahsy maglumatlaryň geçirilmegine (elýeterliligi bermekden başga), şeýle hem ýaýratmak üçin rugsat edilen şahsy maglumatlaryň işlenilmegine ýa-da işlemek şertlerine şahsy maglumatlaryň subýekti tarapyndan bellenilen gadaganlyklar şahsy maglumatlaryň döwlet, jemgyýetçilik we beýleki jemgyýetçilik bähbitleri üçin Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kesgitlenen ýagdaýda hereket etmeýär.
  1. Şahsy maglumatlary işlenende, Operator şahsy maglumatlaryň gizlinligini üpjün edýär.
  1. Operator şahsy maglumatlary saklamak şahsy maglumatlaryň subýektini kesgitlemäge mümkinçilik berýän görnüşde amala aşyrýar, şahsy maglumatlary saklamagyň möhleti federal kanun, şertnama (onuň tarapy, peýdany alyjy ýa-da kepil adam hökmünde şahsy maglumatlaryň subýekti bolmaly) bilen kesgitlenmedik bolsa, şahsy maglumatlary işlemegiň maksatlary boýunça talap edilýän möhletden artyk möhletde saklanylmaly däldir.
  1. Şahsy maglumatlary işlemegiň maksatlaryna ýetmek, şahsy maglumatlaryň subýektiniň razylygynyň tamamlanmagy ýa-da şahsy maglumatlaryň subýekti tarapyndan razylygyň yzyna çagyrylmagy, şeýle hem şahsy maglumatlaryň bikanun işlemegini ýüze çykarmak ýaly şertler şahsy maglumatlary işlemegiň bes etmek şerti bolup biler.
 1. Operator tarapyndan alnan şahsy maglumatlar bilen ýerine ýetirilýän hereketleriň sanawy
  1. Operator şahsy maglumatlary ýygnaýar, ýazýar, ulgamlaşdyrýar, ýygnaýar, saklaýar, takyklaýar (täzeleýär, üýtgedýär), çykarýar, ulanýar, geçirýär (ýaýradýar, berýär, elýeterli edýär), şahsyýetligini ýitirýär, blokirleýär, ýok edýär we ýatyrýar.
  1. Operator informasion-telekommunikasion ulgamlary boýunça ýa-da olar bolmazdan alnan maglumatlary almak we / ýa-da geçirmek bilen şahsy maglumatlaryň awtomatizirlenen işlenmegini amala aşyrýar.
 1. Şahsy maglumatlaryň transserhet taýdan geçirilmegi
  1. Şahsy maglumatlaryň transserhet taýdan geçirilmegine başlamazdan öň Operator şahsy maglumatlaryň geçirilmegi çaklanylýan daşary ýurt döwleti tarapyndan şahsy maglumatlaryň subýektleriniň hukuklarynyň ygtybarly goralmagy üpjün edilýändigine göz ýetirmeli.
  1. Ýokarda agzalan talaplara laýyk gelmeýän daşary ýurt döwletleriniň çäginde şahsy maglumatlaryň transserhet taýdan geçirilmegi diňe şahsy maglumatlaryň subýektiniň onuň şahsy maglumatlaryny transserhet taýdan geçirilmegine we / ýa-da şahsy maglumatlaryň subýektiniň tarap bolan şertnamasynyň ýerine ýetirilmegine ýazmaça görnüşde razylyk berlen ýagdaýynda, amala aşyrylyp bilner.
 1. Şahsy maglumatlaryň gizlinligi

kanun tarapyndan başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, şahsy maglumatlaryň subýektiniň razylygy bolmazdan, Operator we şahsy maglumatlara elýeterliligi bolan beýleki şahslar şahsy maglumatlary üçünji taraplara mälim etmezlige we ýaýratmazlyga borçludyr.

 1. Jemleýji düzgünler
  1. Ulanyjy onuň şahsy maglumatlaryny işlemek bilen baglanyşykly gyzyklanýan meseleler boýunça islendik düşündirişleri info@okde.ru elektron poçtasy arkaly Operator bilen habarlaşyp biler.
  1. Şu resminamada Operator tarapyndan şahsy maglumatlary işlemek syýasatynda islendik üýtgetmeler beýan ediler. Syýasat täze wersiýa bilen çalşyrylýança, möhletsiz görnüşde hereket edýär.
  1. Syýasatyň häzirki wersiýasy https://okde.com.tm/privacy/ salgysy boýunça internetde erkin elýeterlilikde bar.

Akkaunta girmek

Bellige almak

Açarsözi Gaýtadan bellemek

Ulanyjy adyňyzy ýa-da email salgyňyzy giriziň, täze açarsöz döretmek üçin email arkaly salgy alarsyňyz.