Saýty ulanmagyň şertleri

www.okde.com.tm saýtyna girmegiň umumy şertleri

Saýta girmegiň şu şertleri “Ökde Freelance” JÇJ we www.okde.com.tm saýtynda (mundan beýläk “Saýt” atlandyrylýar) hasaba alnan Ulanyjy arasynda hukuk taýdan borçlandyrýan ulanyjy şertnamasy (mundan beýläk “Ylalaşyk” atlandyrylýar) bolup durýar.

Saýt bütindünýä kompýuter Internet ulgamynda ýaýradylýar we “Ökde Freelance” JÇJ we üçünji taraplaryň berýän habarlary, materiallary we maglumatlary öz içine alýar.

Şu Ylalaşygyň taraplaryndan biri bolan we Saýtda hasaba alnan fiziki şahs Ulanyjy bolup durýar. Ulanyjynyň Saýta girmegi ýa-da girmegi üçin töleg (ýagny Ulanyjy tarapyndan Saýtyň ygtyýarlandyryş ulgamyna giriş adyny we açarsözüni girizmegi we Ulanyjynyň Saýta ygtyýarly girişi) Ulanyjynyň Ylalaşygyň şu aşakdaky şertleriň ählisini kabul edýändigini we ýerine ýetirjekdigini aňladýar.

Saýtda Ulanyjyny hasaba almak “Ökde Freelance” JÇJ tarapyndan amala aşyrylýar. Hasaba alynmak üçin Ulanyjy hasaba alyş amalyny geçmäge we hasaba alyş görnüşinde teklip edilen soraglar boýunça özi hakda takyk we doly maglumat bermäge, şeýle hem bu maglumatlary täzeläp durmaga borçlanýar. Hasaba alynmak üçin töleg, “Ökde Freelance” JÇJ-niň töleg pursatyna hereket edýän bahalary (nyrhlary) boýunça amala aşyrylýar.

Hasaba alyş görnüşine baglylykda hasaba alnan Ulanyjy “ Ökde ” taslamasyna gatnaşmagyň dürli formatlaryny alýar:

“ Ökde ” Kluba agza bolmak hukugy – bu format Ulanyja çäreleriň eksklýuziw maksatnamasyna baryp görmäge hukuk berýär: ýapyk leksiýalar, premýeradan öňki görkezişler, esasy sergileriň deslapky synlary, ýörite film görkezilişi, baş repetisiýalary; hyzmatdaşlaryň şertlerinde iň gowy dükanlarda, restoranlarda we muzeýlerde arzanladyşlar, bonuslar we ýörite teklipler. Şeýle hem Ulanyjy Saýtyň çeşmelerinden peýdalanmak üçin onlaýn abuna ýazylmak mümkinçiligini alýar: öz blogyny ýöretmek, Saýtyň ähli ulanyjylary bilen pikir alyşmak; Saýtdaky ähli materiallara teswir etmek; açyk söhbetdeşligiň gahrymanlaryna sorag bermek; Saýtyň beýleki ulanyjylaryndan çärelere çakylyk almak; Saýt beýleki ulanyjylaryny öz çärelerine çagyrmak; “ Ökde” Klubynyň agzalary üçin ähli maglumatlara (intellektual işiniň netijeleri) elýeterlilik: redaksiýon bellikler; awtoryň sütünleri; çekişmeler; açyk söhbetdeşlik; özboluşly suratlar, materiallar we SNOB žurnalynyň onlaýn-wersiýasynyň doly arhiwi. Hyzmatyň giňişleýin beýany https:// okde.com.tm /pass/ salgysy boýunça elýeterlidir.

okde.com.tm saýtynda onlaýn abuna ýazylmak – bu format Ulanyja şahsy blogy ýöretmek, Saýtyň ähli ulanyjylary bilen pikir alyşmak; Saýtdaky ähli materiallara teswir etmek mümkinçiligini berýär.

snob.ru saýtynda teswir ýazmaga elýeterlilik – bu format Ulanyja Saýtdaky ähli materiallara teswir etmäge mümkinçilik berýär.

Ulanyja berlen çekişme artykmaçlyklary (ýagny ähli Ulanyjylar bilen pikir alyşmak, Saýtyň we Ökde Freelance žurnalynyň ähli materiallaryna teswir etmek, açyk söhbetdeşlikleriň gahrymanlaryna sorag bermek we ş.m.) öz adyny we elektron poçta salgysyny görkezmek, öz suratyny ýüklemek, şeýle hem şu Ylalaşygyň şertlerini berjaý etmek şerti bilen Ulanyja berilýär.

Ulanyjylar öz atlary we suratlary bilen hereket edýändiklerine kepil geçýärler.

“ Ökde Freelance” JÇJ Ulanyjynyň familiýasyny, adyny, atasynyň adyny, tassyklamagy talap etmäge, şol sanda Ulanyjynyň familiýasy, ady we atasynyň ady, doglan senesi, aýy we ýyly görkezilen resminamanyň berilmegini talap etmäge haklydyr (Ulanyjynyň islegi boýunça).

Şu Ylalaşyk Saýta girmegiň şertlerini we düzgünlerini, şol sanda aşakdakylary kesgitleýär:

Saýtda ýerleşdirilen materiallary ulanmagyň şertleri;

Şu Ylalaşyk “ Ökde Freelance ” JÇJ tarapyndan islendik wagt ýörite habar bermezden birtaraplaýyn tertipde üýtgedilip bilner. Şertnamanyň täze görnüşi Saýtda çap edilen pursadyndan başlap güýje girýär we ähli Ulanyjylar üçin hökmany bolýar.

Saýtda ýerleşdirilen materiallary ulanmagyň şertleri

Saýtda ýerleşdirilen ähli maglumatlar (şol sanda makalalar, beýanlar, fotosuratlar, wideomateriallar, ses ýazgylary, suratlar, saýtyň dizaýny, şeýle hem saýlama, ýerleşdirme we ulgamlaşdyryş) intellektual eýeçiliginiň obýekti bolup durýar we Türkmenistanyň intellektual eýeçiligi goramak boýunça kanunçylygyna laýyklykda goralýar.

“ Ökde Freelance ” JÇJ görkezilen maglumata aýratyn hukuklaryň eýesi bolup durýar (muňa Saýtda çap edilen maglumatlaryň mazmunynda ýörite bellik edilen ýagdaýlar we hukuk eýesiniň ylalaşygynda kesgitlenen gaýry ulanyş şertleri degişli däldir) we Saýtda ýerleşdirilen materiallaryň awtorlarynyň bähbitlerine wekilçilik edýär.

Aşakdaky şertleri berk berjaý etmek bilen Saýtda çap edilen tekst materiallaryndan (edebi eserlerden) sitata getirmäge rugsat berilýär:

Sitata getirmegiň göwrümi tekstiň umumy göwrüminiň 10 %-den ýokary bolmaly däl;

Sitata getirmekde, tekstiň awtorynyň adyny, “ Ökde Freelance ” adyny we www.okde.com.tm gipersalgysyny hökman görkezmelidir.

“ Ökde Freelance ” JÇJ-niň ýazmaça rugsady bolmazdan, makalalary, fotosuratlary, suratlary we Saýtyň beýleki ähli materiallaryny ulanmak, şol sanda göçürmek (şol sanda maglumat göterijilerine ýazga almak), beýan etmek (şol sanda islendik maksat bilen, şol sanda synlar arkaly Internet ulgamynda beýan etmek), gaýtadan işlemek, ýaýratmak, ýaýlyma bermek, halk köpçüligi üçin kabel arkaly habar bermek, Internet ulgamy arkaly islendik gaýry usul bilen köpçüligiň dykgatyna ýetirmek gadagandyr we intellektual eýeçiligi goramak boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan jogapkärçilige eltýar.

Ulanyjy Saýty diňe Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna, şeýle hem edeplilik, pähimlilik we ahlaklylyk ýörelgelerine ters gelmeýän maksatlar üçin ulanmagy borçlanýar. Ulanyjy tarapyndan Saýtda ýerleşdirilen islendik materiallaryň mazmuny Saýtyň redaksiýa syýasatyna, şu Ylalaşygyň talaplaryna ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna ters gelýän bolsa, üýtgedilip ýa-da aýrylyp bilner.

Ulanyjy şu aşakdaky häsiýetli materiallary Saýtda islendik görnüşde ýerleşdirmezligi we Saýtyň üsti bilen ibermezligi borçlanýar:

Haýbat atmak we kemsitmek, beýleki adamlary abraýdan düşürmek, raýatlaryň şahsy durmuş ýa-da jemgyýetçilik tertibine bolan hukuklaryny bozmak, ahlaksyzlyk, kemsitmeler, umumy kabul edilen edep düzgünlerini bozmak bilen Türkmenistanyň kanunlaryny bozmak;

Terrorçylyk hereketlerine jemgyýetçilik çagyryşlaryny ýa-da terrorçylygy aç-açan esaslandyrýan döwlet ýa-da başga bir syry emele getirýän maglumatlary, beýleki ekstremist materiallaryny, şeýle hem pornografiýany, zorlugy we zalymlygy wagyz edýän we paýyş sözleri öz içine alýan maglumatlary açmak;

Başgalaryň abraýyny we mertebesini, işewür abraýyny, hukuklaryny we kanuny taýdan goralýan bähbitlerini bozmak;

Mazmunynda dini, jyns ýa-da etnik ýigrenji öjükdirmek, duşmançylygy öjükdirmek ýa-da zorluga çagyrmak bolan;

Nädogry maglumatlary ýa-da “töhmet” maddasy boýunça kanunçylygy bozmak;

Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda islendik harytlaryň, hyzmatlaryň, işleriň we / ýa-da beýleki önümleriň mahabaty bolan, şol sanda mahabat materiallary, näbelli adamlar toparyna gönükdirilen täjirçilik teklipleri, mahabat obýektine salgylanmalary we mahabat häsiýetli maglumatlar bolan;

Intellektual eýeçilik kanuny bilen goralýan (awtorlyk hukugy, söwda nyşany kanunçylygy we ş.m.) we goralýan materiallara hukuklaryň eýesiniň degişli rugsady bolmazdan kanun tarapyndan goralýan beýleki materiallar. Şol bir wagtyň özünde, Ulanyjy tarapyndan Saýtda materiallaryň ýerleşdirilmegini subut etmegiň kynçylygy üçünji taraplaryň ýerleşdirilen materiallara awtorlyk, baglanyşykly we gaýry hukuklaryny bozmaýar we Ulanyja degişlidir.

Beýleki adamlary bikanun hereket alyp barmaga iterýän, jenaýat, raýat-hukuk we beýleki jogapkärçilige sebäp bolýan ýa-da hereket edýän kanunçylygyň düzgünlerini bozýan beýleki materiallar.

Ulanyjynyň “ Ökde Freelance ” JÇJ-niň pikirine görä, Saýta girip bilýän başga bir Ulanyjynyň hukuklarynyň çäklendirilmegine ýa-da päsgel bermegine ýol berilmeýär.

“ Ökde Freelance ” JÇJ Ulanyjynyň şahsy blogunda, Saýtyň baş sahypasyndaky Blog lentasyna iberilen materiallara salgylanmalaryň aýrylmagyny çäklendirmäge haklydyr (islendik ýagdaýda bir Ulanyjydan günde iki materialdan köp bolmaly däl).

Ulanyjynyň materiallary “ Ökde Freelance” JÇJ tarapyndan deslapky redaktirlemezden Saýtda ýerleşdirilýär. Ulanyjy, Saýtda ýerleşdiren materiallar babatynda doly jogapkärçilik çekýär, şol sanda: şeýle materiallaryň mazmuny, olaryň kanunçylygyň talaplaryna laýyk gelmegi, Ulanyjy tarapyndan ýerleşdirilen materiallara üçünji taraplaryň hukuklarynyň bozulmagy, şu Ulanyjy Ylalaşygynyň düzgünlerini berjaý etmek. “ Ökde Freelance ” JÇJ Ulanyjynyň Saýtda ýerleşdiren materiallary üçin jogapkärçilik çekmeýär. Ulanyjy tarapyndan şu Ulanyjy Ylalaşygynyň, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda islendik harytlaryň, hyzmatlaryň, işleriň we / ýa-da beýleki önümleriň mahabaty bolan, şol sanda mahabat materiallary, näbelli adamlar toparyna gönükdirilen täjirçilik teklipleri, mahabat obýektine salgylanmalary we mahabat häsiýetli maglumatlar bolan; hereket edýän kanunçylygynyň bozulmagy netijesinde dörän zyýanyň öwezini Ulanyjy dolmagy borçlanýar.

Ulanyjy “ Ökde Freelance ” taslamasynyň düzgünlerini bozmazlygy borçlanýar.

Umumy ulanmak üçin Saýtyň bölümlerine (şol sanda teswirler, synlar, jogaplar) islendik material ýerleşdirilende, dünýäniň ähli ýurtlarynyň çäklerinde şeýle materiallar babatynda Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan awtorlyk hukugyny goramagyň ähli döwri üçin mugt, hemişelik, yzyna gaýtaryp bolmaýan, aýratyn hukuk (aýratyn ygtyýarnama), üçünji taraplara ygtyýarlyk bermek hukugy bilen materiallary aşakdaky usullarda ulanmagy Ulanyjy “ Ökde Freelance ” JÇJ-ne awtomatiki usulda ynanýar (ýa-da şeýle materiallaryň eýesiniň “ Ökde Freelance ” JÇJ üpjün edýändigini tassyklaýar):

Materiallary gaýtalamak, ýagny materiallaryň bir ýa-da birnäçe nusgasynyň ýa-da olaryň bölekleriniň islendik material görnüşinde, şol sanda ses ýa-da wideo ýazgy görnüşinde, iki ölçegli eseriň bir ýa-da birnäçe nusgasynda üç ölçegde; we üç ölçegli eseriň bir ýa-da birnäçe nusgasynyň iki ölçegde taýýarlanmagy;

Asyl nusgalaryny satmak ýa-da başga bir görnüşde aýrybaşgalamak arkaly materiallary paýlamak;

Materiallaryň köpçülige görkezilmegi, ýagny plýonka, diapozitiw. telewizion kadrlar ýa-da beýleki tehniki serişdeleriň kömegi bilen eseriň asyl nusgasyny ýa-da göçürmesini gönüden-göni ýa-da ekranda görkezmek, şeýle hem audiowizual eseriň aýratyn kadrlaryny görkezmek, erkin baryp görmek üçin açyk ýerde ýa-da gaýtalamak eseriň görkezme ýerinde ýa-da eseri görkezmek bilen bir wagtda başga ýerinde kabul edilýändigine bagly bolmazdan, eseriň kabul edilmegi maşgalanyň adaty toparyna degişli däl şahslaryň ähmiýetli bölegi gatnaşýan ýerinde tehniki serişdeleriň kömegi bilen yzygiderlilik berjaý edilmezden görkezmek;

Ýaýratmak maksady bilen materiallaryň asyl nusgasyny ýa-da nusgalaryny getirmek;

Asyl nusgasyny ýa-da materiallaryň göçürmesini kärendesine bermek;

Materiallaryň köpçülige görkezmek, ýagny eseriň göni ýaýlymda ýa-da tehniki serişdeleriň (radio, telewideniýe we beýleki tehniki serişdeleriň) kömegi bilen görkezmek, şeýle hem audiowizual eseriň görkezmek (ses bilen ýa-da ses bolmazdan) köpçülige açyk ýerde ýa-da gaýtalamak eseriň görkezme ýerinde ýa-da eseri görkezmek bilen bir wagtda başga ýerinde kabul edilýändigine bagly bolmazdan, eseriň kabul edilmegi maşgalanyň adaty toparyna degişli däl şahslaryň ähmiýetli bölegi gatnaşýan ýerinde tehniki serişdeleriň kömegi bilen yzygiderlilik berjaý edilmezden görkezmek;

Kabel boýunça berilýän habarlardan başga, ýaýlyma habar bermek, ýagny materiallary radio ýa-da telewideniýe arkaly (şol sanda görkezmek ýa-da ýerine ýetirmek) köpçülige habar bermek (şol sanda gaýtadan bermek);

Kabel boýunça habar bermek, ýagny kabel, sim, optiki süýüm ýa-da şuňa meňzeş serişdeler (şol sanda gaýtadan bermek) arkaly köpçülik üçin bilen radio ýa-da telewideniýe boýunça habar bermek;

Materiallary terjime etmek ýa-da gaýtadan işlemek;

Islendik adamyň öz islegi boýunça islendik ýerden we islendik wagtda elýeterlilik alyp biljek görnüşde materiallary köpçülige elýeterli etmek üçin (köpçüligiň dykgatyna ýetirmek);

Häzirki wagtda belli bolan ýa-da geljekde oýlanyp tapyljak islendik köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ýa-da tehnologiýany ulanmak arkaly materiallary islendik görnüşdäki beýleki eserlere goşmak hukugy.

Munda Ulanyjy tarapyndan “ Umumy ulanmak üçin Saýtyň bölümlerine (şol sanda teswirler, synlar, jogaplar) islendik material ýerleşdirilende, dünýäniň ähli ýurtlarynyň çäklerinde şeýle materiallar babatynda Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan awtorlyk hukugyny goramagyň ähli döwri üçin mugt, hemişelik, yzyna gaýtaryp bolmaýan, aýratyn hukuk (aýratyn ygtyýarnama), üçünji taraplara ygtyýarlyk bermek hukugy bilen materiallary aşakdaky usullarda ulanmagy Ulanyjy “ Ökde Freelance ” JÇJ-ne awtomatiki usulda ynanýar (ýa-da şeýle materiallaryň eýesiniň “ Ökde Freelance ” JÇJ üpjün edýändigini tassyklaýar): ” JÇJ-ne hukuklaryň berilmegini tassyklamak üçin hiç hili goşmaça amallar, şol sanda ýazmaça resminamalary talap edilmeýär.

“ Ökde Freelance ” JÇJ Ulanyjy tarapyndan Saýtda ýerleşdirilen materiallary, şol sanda şu Ylalaşygyň 4-nji bölüminde göz öňünde tutulan ýagdaýlarda Ulanyja gaýdyp bermeýär.

  Ökde Freelance ” JÇJ-den satyn alnan we SMS ýa-da bank kartoçkasy ýa-da başga bir görnüşde Snob.ru saýtynda tölenen materiallary üçünji taraplara bermek Ulanyja gadagan edilýär. Snob.ru saýtynda satyn alnan materiallaryň üçünji taraplara berilmegi ýa-da Ulanyjynyň kömegi / gatnaşmagy bilen olara elýeterlilik ýüze çykan ýagdaýynda, “Snob Media” JÇJ ulanyjynyň görkezilen materiallara ýa-da Saýtyň bölümine elýeterliligini ýatyrmak hukugyny özünde saklaýar.

Ulanyjynyň jogapkärçiligi

Şu Ylalaşygyň şertlerini ýerine ýetirmeýän ulanyjylar bilen baglanyşykly “ Ökde Freelance ” JÇJ “Snob” taslamasyna we / ýa-da Saýta girmegi togtatmak we / ýa-da bir ýa-da birnäçe çekişme artykmaçlygyny we / ýa-da belli bir döwürde ýa-da dolulygyna hususy kontentini döretmek hukugyny öçürmek üçin şertsiz hukugy özünde saklaýar, şeýle hem “ Ökde Freelance ” JÇJ Saýtda ýerleşdirilen materiallary aýyrmaga hukugy bar. Täsir ediş çärelerini saýlamak “ Ökde Freelance ” JÇJ-niň aýratyn hukugy bolup durýar. Ylalaşygyň bozulmagy barada deslapky duýduryşlar Ulanyjylara iberilmeýär. Ylalaşygyň bu bendi “ Ökde Freelance ” JÇJ-ne Saýtda ýerleşdirilen materiallaryň yzygiderli moderirlemegi boýunça (mazmunyna gözegçilik etmek) borçnamany ýüklemek manysyny bermeýär we düşündirilip bilinmez.

Ulanyjy “ Ökde Freelance ” JÇJ-niň Ulanyjynyň hasaba alnan ýa-da hasaba alynmandygyna garamazdan, kazyýet çykdajylaryny we Ulanyjynyň materiallaryndan emele gelen jerimeleri, şu Ylalaşygyň düzgünlerini berjaý etmezligi ýa-da üçünji taraplaryň hukuklarynyň bozulmagy üçin öwezini dolmagy borçlanýar. Ulanyjy Saýty ulanmagyň dowamynda hereketler üçin, şol bir wagtyň özünde şeýle ulanmagyň dowamynda internete elýeterlilik üçin çykdajylaryň tölenmegi üçin şahsy jogapkärçilik çekýär.

Ulanyjy şu Ylalaşygyň düzgünlerini bozan ýagdaýynda we / ýa-da “ Ökde Freelance ” JÇJ-niň (ýa-da onuň wezipeli şahslarynyň) administratiw ýa-da gaýry jogapkärçiligine getiren Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna ters gelýän maksatlar üçin ulanylan ýagdaýynda we “ Ökde Freelance ” JÇJ-na (ýa-da onuň wezipeli şahslaryna) ýetirilen zyýanyň (administratiw jerime ýa-da gaýry çykdajylar görnüşinde) ýüze çykan ýagdaýynda, “ Ökde Freelance ” taslamasyna gatnaşmak üçin (“ Ökde Freelance kluby we / ýa-da Saýtda onlaýn abuna ýazylyşyk) Ulanyjy tarapyndan tölenen tölegden zyýanyň öwezini dolmak hökmünde birtaraplaýyn tertipde töleg tutup almaga “ Ökde Freelance ” JÇJ haklydyr. Bu ýagdaýda Ulanyjynyň taslama gatnaşýan möhleti amala aşyrylan tutup almak möçberine proporsional azalýar ýa-da Ulanyjy tarapyndan degişli goşmaça töleg tölenmäge degişlidir. Ulanyjynyň ýetiren zyýanyny öwezini meýletin dolmaga hukugy bar.

Ulanyjynyň gaýtalamak, göçürmek, satmak ýa-da gaýry görnüşde aýrybaşgalamak, şeýle hem Saýtyň hyzmatlarynyň islendik bölegini ýa-da Saýtda ýerleşdirilen beýleki şahslaryň materiallaryny (şol sanda Ulanyjy üçin Saýtda elýeterli bolan beýleki şahslaryň teswirlerini we mazmunyny) ýa-da olara elýeterliligi täjirçilik maksady bilen ulanmak hukugy ýokdur, muňa Ulanyjy “ Ökde Freelance ” JÇJ-den şeýle rugsat alan ýa-da şu Ylalaşykda gönüden-göni göz öňünde tutulan ýagdaýlary degişli däldir.

Akkaunta girmek

Bellige almak

Açarsözi Gaýtadan bellemek

Ulanyjy adyňyzy ýa-da email salgyňyzy giriziň, täze açarsöz döretmek üçin email arkaly salgy alarsyňyz.